Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
20°
wtorek, 9.08.2022 r. imieniny:Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

                                                                Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż kompleksu nieruchomości, w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 9/5, 9/35, 9/22, obr. 2, o łącznej powierzchni 7 800 m2,KW nr GD1W/00057126/0, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/46, obr. 3, o powierzchni 5 m2,KW nr GD1W/00120308/3, prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 8/33, 8/18, obr. 3, o łącznej powierzchni 114 m2, KW nr GD1W/00013332/7 oraz prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 10/25, 10/27, 10/54, 10/56, obr. 3, o łącznej powierzchni 837 m2,KW nr GD1W/00081137/7, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej,

 

cena wywoławcza: 750 000,00 zł netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis: kompleks niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 8 756 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta, regularnym, tereny lekko pofałdowany, niezagospodarowany, częściowo porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony; przez działki nr 9/5 i 9/35 przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej; przez niżej opisaną drogę wewnętrzną przebiegają odcinki sieci oraz przyłączy: energetyczne, wodociągowe, gazowe, teletechniczne oraz kanalizacji sanitarnej.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni – kompleks nieruchomości zostanie sprzedany wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/45, obr. 3, o całkowitej powierzchni 15 m2,KW nr GD1W/00111540/5, udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/37, obr. 2, o całkowitej powierzchni 765 m2,KW nr GD1W/00069941/6 oraz udziałem w wysokości 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, o całkowitej powierzchni 2 815 m2,KW nr GD1W/00057127/7, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną; zapłata za ww. udziały została już wliczona w cenę wywoławczą; wpisy w Działach IV „Hipoteka” ww. ksiąg wieczystych nie dotyczą zbywanych udziałów Gminy Miasta Wejherowa.

Dot. użytkowania wieczystego: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Miasta Wejherowa, prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 2089-12-05, stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się zgodnie z art. 77 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uzbrojenie: w sąsiedztwie znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, oraz kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: Gmina Miasta Wejherowa jest stroną jedenastu umów zawartych z gestorami sieci oraz inwestorami, dotyczącymi przebiegu sieci oraz przyłączy znajdujących się w wyżej opisanej drodze wewnętrznej. Nabywca udziałów w drodze wewnętrznej zobowiązany będzie wstąpić w prawa i obowiązki Gminy Miasta Wejherowa wynikające z tych umów.

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: dn. 20 kwietnia 2022 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2022 r.,o godz. 9.00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 75 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 28 września 2022 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 23 września 2022 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH