Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15, o powierzchni 327 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00052042/2

 

cena wywoławcza brutto 107 800,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: Lokal nr 7 zlokalizowany jest w piwnicy budynku położonego przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia użytkowego nr 1 o powierzchni 17,03 m2, pomieszczenia użytkowego nr 2 o powierzchni 8,76 m2, pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 2,40 m2, sieni o powierzchni 1,44 m2 oraztoalety o powierzchni 0,97 m2.

Lokal wymaga remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – w pomieszczeniach kafle, ściany – tynki zwykłe, częściowo malowane, częściowo kafle, sufity – malowane, drzwi – drewniane i z okleiny drewnianej, stolarka okienna – drewniana, okna okratowane.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.60.2022.22, z dn. 25.10.2022 r., z którego wynika, że lokal użytkowy nr 7 poł. przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny.

Przeznaczenie:lokal użytkowy znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część Północna (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.12.2012 r., poz. 4053 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej UM-1 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej.

Ocena charakterystyki energetycznej: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=176,4 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK=220,7 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP=255,3 kWh/(m2 rok), jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2=0,07806 t CO2/(m2 rok), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE=0,00%.

  1. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 31 maja 2023 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2023 roku, o godzinie 9.00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 10 780,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 lipca 2023 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 13 lipca 2023 r., o godz. 13.45, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy