Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, obr. 17, o
powierzchni 872 m2, KW nr GD1W/00043701/4 oraz dz. nr 161, obr. 17, o powierzchni 829 m2, KW nr GD1W/00034655/0,

 

cena wywoławcza: 706 000,00 zł netto

 

cena wywoławcza jest ceną netto, sprzedaż części zabudowanej tj. dz. nr 160 zwolniona z podatku VAT, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT ze stawką 23%, za sprzedaż części niezabudowanej, tj. dz. nr 161

 

Opis: działka gruntu nr 161 niezabudowana, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno – wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony;

 

działka gruntu nr 160 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno – wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, częściowo ogrodzony; na działce znajdują się również pozostałości po budynkach gospodarczych.

 

Budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 93, o powierzchni użytkowej 167,14 m2. Budynek wybudowany w 1954 r., w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wyposażony w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, teletechniczną, kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych.

 

Budynek wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: stolarka drzwiowa drewniana – zniszczona, stolarka okienna – częściowo drewniana, częściowo PCV

 

– zniszczona, posadzki – drewniane, częściowo wykładzina PCV, panele podłogowe oraz dywanowe, ściany – tynki zwykłe malowane – zniszczone, w jednym z pomieszczeń panele PCV, częściowo kafle (pom. kuchenne i łazienka), widoczne pęknięcia, odpryski farby, zacieki, zagrzybienie, sufity – malowane, częściowo zniszczone kasetony, widoczne zacieki, schody – w bocznej klatce schodowej drewniane, malowane, instalacja elektryczna – starego typu, instalacja wodno – kanalizacyjna – biały montaż zniszczony.

 

Wyżej opisany budynek wpisany pod numerem 242 do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynku, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył i kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku, montażu okien połaciowych i budowy lukarn. Oprócz wyznaczonego w planie zakresu ochrony obowiązują dla niego ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków, w tym prawa budowlanego.

 

Uzbrojenie: w ul. Marynarki Wojennej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie: przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIIK/XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.05.2021 r., poz. 1755), w jednostce terytorialnej 33MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Przedmiotowy kompleks nieruchomości znajduje się również w następujących obszarach:

 

  1. w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazu – strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego „układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa”, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957 (decyzja nr 818 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26 lutego 1979 r.,

 

zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. o sygn. DOZ-OAiK-6700/415/11),

 

  1. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
  2. ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Cedron”.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 70 600,00 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 18 stycznia 2023 r.Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Cena brutto kompleksu nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 12 stycznia 2023 r., o godz. 14.15, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH