Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, iż ruszył priorytetowy program „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa.

 

Dla  kogo?

Dla osób fizycznych, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:

 • Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

 • Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

 • Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane, ale tylko łącznie w ramach realizacji przedsiewzięcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

   

Link do Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu:
https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Zalacznik-1_-do-pp-Cieple-Mieszkanie-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych.pdf

Prezydent Miasta Wejherowa przyjmuje Oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie do dnia 28.02.2023 r.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Miasta Wejherowa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Oświadczenia należy składać w:

 • Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wejherowa, przy ul. 12 Marca 195 lub na adres e-mail: ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl

Dodatkowe informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasta Wejherowa;

 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej

 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5,  wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 • Link do strony Programu https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

W załączniku oświadczenie o chęci przystąpienia do programu "Ciepłe Mieszkanie"

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy