Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
27°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa
Powrót

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/V/40/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122).


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa w 2019 roku", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/V/40/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa w 2019 roku


§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych/zagubionych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Wejherowa, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt niehumanitarnie traktowanych.

2. Ilekroć mowa w Programie o:

1)  opiekunie społecznym ? należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz posiada kartę - deklarację Społecznego opiekuna wolno żyjących kotów, wydaną przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, realizujący przedmiotowy Program w imieniu Gminy Miasta Wejherowa;

2)  organizacji społecznej ? należy przez to rozumieć organizacje non - profit, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3)  schronisku ? należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano;

4)  mieście ? należy przez to rozumieć Gminę Miasta Wejherowa;

5)  Straży Miejskiej ? należy przez to rozumieć Straż Miejską w Wejherowie.

§ 2.  Cele i Wykonawcy Programu.

1.  Celami Programu są:

1) zapobieganie bezdomności oraz ograniczenie wzrostu populacji bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Wejherowa;

2. Wykonawcami Programu są:

1) Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 251, działający w imieniu Gminy Miasta Wejherowa, tel. 58-677-60-96,
731-009-142;

2) Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 ? pełniący funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu, tel. 58-677-71-03;

3) lecznice weterynaryjne z terenu administracyjnego miasta Wejherowa:

a) przychodnia weterynaryjna, ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62,

b) gabinet weterynaryjny, ul. Pucka 33, tel. 58-672-13-04,

c) gabinet weterynaryjny, ul. Sobieskiego 241, tel. 58-672-22-61,

d) przychodnia weterynaryjna, ul. Morska 9A, tel. 58-351-28-06,

e) przychodnia weterynaryjna, ul. Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712;

4) Straż Miejską w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, tel. 58-677-70-40 oraz Komendę Powiatową Policji w Wejherowie, tel. 997 ? w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich oraz przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt;

5) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na terenie administracyjnym miasta Wejherowa;

6) Schronisko, tel. 721-933-280 lub 607-540-557;

7) gospodarstwo rolne p. Jacek Bieszke Nr: PL 050262922001 mieszczące się w miejscowości Kamień, 84-217 Szemud, z którym Schronisko posiada obowiązującą umowę.

§ 3.  Realizacja założonych celów.

1. Zapobieganie bezdomności oraz zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących kotów polega na:

1) odławianiu na każde zgłoszenie Policji, tel. 997 lub Straży Miejskiej w Wejherowie, tel. 58-677-70-40 oraz zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym, zagubionym lub odebranym na skutek zaniedbań, a ponadto podejmowanie innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt polegających na poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt lub przekazaniu ich do schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, który zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich:

a) odławianie, czasowe przetrzymywanie (na terenie bazy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie, przez okres 3 dni, informacja wraz ze zdjęciem odłowionego zwierzęcia zamieszczana jest na stronie internetowej https://www.facebook.com/wejherowskiezguby/) oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanej przez Gminę Miasta Wejherowa umowy, którą wykonuje Schronisko, oraz Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

b) bezdomne zwierzęta gospodarskie mają zapewnione miejsce w ww. gospodarstwie rolnym p. Jacka Bieszke, w miejscowości Kamień, gmina Szemud,

c) właściciele zwierząt mogą odbierać swoje zagubione zwierzęta z terenu bazy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie tel. 58-677-60-96 lub 731-009-142;

2) współpracy ze społecznymi opiekunami kotów oraz organizacjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, poprzez pomoc w ich dokarmianiu, usypianie ślepych miotów, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji ? w każdej z lecznic wymienionych w § 2, ust. 2, pkt. 3, z którymi podpisano umowy  oraz bezpłatnym przekazaniu budek - domków dla wolno żyjących kotów po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody właściciela/li terenu, na którym ma być usytuowany domek; utrzymanie czystości i stanu domku z chwilą jego przekazania przechodzi na społecznego opiekuna, który domek pobrał;

3) wyłapywaniu przez członków i wolontariuszy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez społecznych opiekunów wolno żyjących kotów celem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji; społeczni opiekunowie odbierają je z lecznic po danym zabiegu, udzielają opieki w okresie rekonwalescencji a następnie wypuszczają je w miejscu ich poprzedniego bytowania;

4) kontynuacji prowadzenia identyfikacji wszystkich psów oraz kotów, których właściciele są mieszkańcami miasta Wejherowa poprzez wszczepienie identyfikatora w każdej z lecznic wymienionych w § 2, ust. 2, pkt. 3 (zabieg wykonuje się na zwierzętach starszych niż 3- miesięczne); prowadzenie bazy danych właścicieli i ich psów oraz kotów należy do Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. 58-677-71-16;

5) prowadzeniu ewidencji społecznych opiekunów kotów;

6) prowadzeniu ewidencji wydanych kocich domków;

7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt); opiekę tę zapewnia Schronisko we współpracy z lecznicami weterynaryjnymi:

a) przychodnią weterynaryjną, ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62,

b) gabinetem weterynaryjnym, ul. Pucka 33, tel. 58-672-13-04,

c) gabinetem weterynaryjnym, ul. Sobieskiego 241, tel. 58-672-22-61,

d) przychodnią weterynaryjną, ul. Morska 9A, tel. 58-351-28-06,

e) przychodnią weterynaryjną, ul. Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712

 w godzinach ich pracy, a poza ich godzinami pracy z całodobową lecznicą weterynaryjną w Gdyni, ul. Chełmińska 23, lek. wet. Jarosław Andrzej Bandura tel. 58 782-70-70;

8) umożliwieniu bezpłatnego dokonania zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami miasta Wejherowa, zabiegi wykonują wszystkie lecznice weterynaryjne z terenu administracyjnego miasta Wejherowa; koszty tych zabiegów pokrywa Gmina Miasta Wejherowa, w imieniu której działa Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie;

9) zbieraniu oraz przyjmowaniu do utylizacji na terenie bazy WZNK w Wejherowie przy ulicy Obrońców Helu 1, w punkcie czasowego przetrzymywania odpadów kat. I, zwłok padniętych w wyniku zdarzeń drogowych/losowych zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących;

10) przyjmowaniu do utylizacji do ww. punktu czasowego przetrzymywania odpadów kat. I zwłok padniętych zwierząt domowych, od właścicieli, którzy są mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa, koty i psy mają wszczepione identyfikatory, w przypadku psa dodatkowo, gdy właściciele dokonali opłaty za jego posiadanie lub okażą zwolnienie od opłaty;

11) prowadzeniu we współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami, przedszkolami oraz lokalnymi mediami działań edukacyjnych m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz identyfikacji, a także adopcji bezdomnych zwierząt;

12) umożliwieniu bezpłatnego dokonania zabiegów sterylizacji kotek i suk właścicielskich w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego.

§ 4.  Postanowienia końcowe.

1. Koszty realizacji Programu ponosi Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Miasta Wejherowa, zgodnie ze zleceniami oraz umowami zawartymi z podmiotami wykonującymi przedmiotowe zadania.

2. Planowana ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi: 285 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego Programu na rok 2019 zostanie określona w budżecie Gminy Miasta Wejherowa.

4. Środki przeznaczone na realizację Programu są wydatkowane zgodnie z treścią umów, zleceń oraz porozumień zawartych z wykonawcami Programu.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH