Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

I. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Wejherowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w Otwartym Konkursie Ofert, ogłoszonym w dniu 24.06.2024 r.

  2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą bądź złożyć w Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w terminie do 16.07.2024 r. do godz. 15 30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

  3. Spośród zgłoszonych kandydatur Prezydent Miasta Wejherowa dokona wyboru dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

  4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

  5. Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 17.07.2024 r. godz. 10.00 – 12.00.

II. Wymagania stawiane Kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy