Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zmiana poziomu informowania i alarmowania dla pyłu PM10

Zmiana poziomu informowania i alarmowania dla pyłu PM10

10 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. obowiązuje od dnia 11 października 2019 r. Na podstawie nowego rozporządzenia zmianie ulegają wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10:

 

 

 

Nieaktualny

Obowiązujący

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom informowania

200 µg/m3

100 µg/m3

24 godziny

Poziom alarmowy

300 µg/m3

150 µg/m3

24 godziny

Poziomy informowania i alarmowania dotyczą stacji pomiarowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), gdzie dane podlegają uśrednianiu wyników do wartości 24-godzinnych. Poziomy te nie mają bezpośredniego zastosowania do miejskiej sieci mierników jakości powietrza, które dokonują pomiarów w inny sposób (dane bieżące). A zatem pomiarów z miejskiej sieci mierników nie należy wprost porównywać z wyżej wskazanymi poziomami informowania i alarmowania. Należy za to posługiwać się Indeksem Jakości Powietrza przygotowywanym przez GIOŚ i służącym właśnie do prezentowania bieżących danych pomiarowych z miejskiej sieci mierników jakości powietrza. Ze względu na zmianę powyższych poziomów informowania i alarmowania zmianie uległ również Indeks Jakości Powietrza dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Prawidłowy sposób odczytywania wyników z bieżących danych, które prezentowane są przez nasz miejski system monitoringu jakości powietrza zaprezentowany jest w poniższym artykule: http://www.wejherowo.pl/jak-ocenic-wyniki-biezacych-pomiarow.html

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy