Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zmiany w lokalnych przepisach

Zmiany w lokalnych przepisach
Samochód Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
Wejherowscy radni zmienili na ostatniej sesji w dniu 13.04 dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz regulamin w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Nie są to wielkie zmiany.
 
Radni przyjęli następujące uchwały:
Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują̨ mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują̨ mieszkańcy, a w części nie zamieszkują̨ mieszkańcy, a powstają̨ odpady komunalne.
W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej,  w przypadku metody naliczania opłat za odpady od liczby osób w małych gospodarstwach domowych, Rada Miasta musiała zmienić formułę z „jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe” na „nieruchomość zamieszkiwana przez jedną lub dwie osoby”. Konsekwencją stanowiska organów kontrolnych jest również niewielka zmiana opłat. Nieruchomość zamieszkiwana przez jedną osobę (czyli gospodarstwo jednoosobowe) tak jak dotąd będzie płacić 24 zł miesięcznie, natomiast w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez dwie osoby należy przeliczyć stawkę razy dwa, czyli 48 zł (dotychczas było to 45 zł dla gospodarstwa dwuosobowego wg poprzedniej definicji). Po paru miesiącach funkcjonowania systemu urealniona została również stawka zmniejszająca opłaty w przypadku kompostowania odpadów w kompostownikach przydomowych dla nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 osobę na 2,50 zł miesięcznie (było 2 zł) i zamieszkiwanych przez dwie osoby odpowiednio 5 zł (było 4 zł). Pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku w opisaną wyżej za zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, należało również odpowiednio zmienić wzór deklaracji dostosowując go do nowych przepisów. Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci mieszkańcy, których dotyczy zmiana, czyli z nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną lub dwie osoby, w przypadku wyboru metody naliczania opłat za odpady od liczby osób. Należy to zrobić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Uchwała wchodzi w życie 1 czerwca br., a zatem termin na złożenie nowej deklaracji upłynie 10 lipca 2021 r. 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
Do regulaminu wprowadzono możliwość zbierania odpadów w pojemnikach podziemnych dla budynków, które mają problemy z postawieniem wiat śmietnikowych na swoich posesjach ze względu np. na przepisy budowlane lub sanitarne. W Wejherowie od 10 maja br. dla 29. budynków rusza pilotażowy program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach, usytuowanych w 8. lokalizacjach w śródmieściu Wejherowa. Głównym celem programu jest uporządkowanie terenu nieruchomości pod kątem zbiórki odpadów komunalnych w zabytkowym centrum miasta. 
Przy okazji warto podkreślić, że mieszkańcy Wejherowa w 2020 roku osiągnęli bardzo dobry poziom recyklingu odpadów, lepszy niż wymagany przez przepisy i jeden z najlepszych wśród okolicznych miast i gmin:
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 10% (wymagany poziom to poniżej 35% w 2020 r. );
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 66 % (wymagany poziom to powyżej 50 % w 2020 r.);
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 80 % (wymagany poziom to powyżej 70% w 2020 r.).

Zmiany w Regulaminie dotyczące utrzymywania zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych. 
Wobec skarg od mieszkańców i interwencji z powodu zakłócania spokoju i ciszy nocnej, wywołanych uporczywym wyciem lub szczekaniem przez psy zamknięte w pomieszczeniach mieszkalnych lub budynkach gospodarczych, należało tę sprawę uregulować w regulaminie tak, aby służby mogły podejmować skuteczne interwencje. Wprowadzono nowy, dodatkowy zapis § 32 dotyczący obowiązków w zakresie utrzymania zwierząt domowych, który brzmi:
„Utrzymanie zwierząt domowych powinno być́ prowadzone w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, oraz nie powodowało innych uciążliwości ponad przeciętną miarę̨ dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń”́.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH