Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Podczas 50. zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto kilka uchwał bardzo ważnych dla funkcjonowania miasta. Wśród tych dokumentów jest znowelizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wejherowa.

Koresponduje z tym dokumentem Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa

przypomina właścicielom nieruchomości że każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady jest miejscem selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w Regulaminie. Zmieniona uchwałaokreśla tryb i sposób stwierdzenia niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości, obowiązku selektywnego zbierania odpadów - dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości "mieszanych".

Za niedopełnienie obowiązku nałożonego na właściciela nieruchomości podczas zbiórki odpadów przy pierwszym stwierdzonym przypadku będzie umieszczona naklejka w kolorze żółtym o treści: OSTRZEŻENIE. NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA, ze wskazaniem daty segregacji. Skutkuje to powiadomieniem Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nieprawidłowo posegregowane odpady nie zostaną odebrane. Natomiast właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego posegregowania odpadów. Brak skutecznej segregacji w danym miejscu przy kolejnym odbiorze odpadów będzie skutkował oznakowaniem naklejką w kolorze czerwonym o treści: BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI, co jest jednoznaczne z powiadomieniem właściciela nieruchomości o niedopełnieniu obowiązku segregacji odpadów. Operator odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane odpady zmieszane i powiadamia o tym Urząd Miejski w Wejherowie, co może skutkować podwyższoną opłatą za odbiór odpadów.

Zmieniony Regulamin w stosunku do obecnej regulacji, wprowadza również zmiany w zakresie ograniczenia frakcji odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości "mieszanych". Na chwilę obecną w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mieszkańcy mogli przekazać do odbioru m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz opony. W nowej regulacji prawa miejscowego, ww. rodzaje odpadów mieszkańcy będą zobowiązani we własnym zakresie do PSZOK i PZON (punkty zlokalizowane są przy ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie) lub w przypadku sprzętu RTV i AGD podmiotom przyjmującym ten sprzęt po dokonaniu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Ponadto, zmieniony Regulamin wprowadza następujące zmiany:

- w ilości przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych - zwiększając ich ilość do 500 kg/rok/lokal (obecnie to 160 kg kg/rok/lokal);

- w zakresie przygotowania do odbioru odpadów zielonych tj - gałęzie drzew i krzewów, nie umieszczone w workach, winny być przygotowane do odbioru w sposób nieutrudniający prac przedsiębiorcy odbierającemu tj. powiązane w wiązki o długości do 1 m.

- w sposobie zbierania bioodpadów - dopuszcza się zbieranie bioodpadów w workach papierowych (dotychczas tylko kompostowalne) oraz luzem, a następnie w pojemniku.

- w zakresie organizacji wystawiania odpadów do odbioru tj: właściciel nieruchomości zobowiązany do wystawienia pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów, nie wcześniej niż o godzinie 19:00 i nie później niż do 6:00 w dniu odbioru, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu.

Nowe zasady określone w Regulaminie wchodzą w życie z początkiem 2024 roku.

Inne uchwały

W trakcie obrad przyjęto w formie uchwały Program współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przyjęto też uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 wraz ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku. Wśród przyjmowanych na sesji postanowień był również blok uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od cen nieruchomości gruntowych.

Rada Miasta postanowiła także o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk//XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy