Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
21°
poniedziałek, 26.07.2021 r. imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału  w pracach Komisji Konkursowej
Logotyp miasta

I. Zaproszenie do udziału  w pracach Komisji Konkursowej

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Wejherowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w Otwartym Konkursie Ofert, ogłoszonym w dniu 18.05.2021 r.
  2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą bądź złożyć poprzez pozostawienie wypełnionego formularza w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) w terminie do 16.06.2021 r. Dokumenty będą wyjmowane następnego dnia roboczego i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
  3. Spośród zgłoszonych kandydatur Prezydent Miasta Wejherowa dokona wyboru dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej.
  4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
  5. Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 24.06.20201 r. w godz. 10 00 – 12 00.

II. Wymagania stawiane Kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH