Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 24.09.2023 r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Usługi świadczone w zamian za opłatę

 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, w każdej ilości. 
 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych (papier, szkło, tworzywa sztuczne,  metale i odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, bioodpady, odpady zielone,) umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów, w każdej ilości. 
 • Odbieranie i zagospodarowanie zebranych popiołów (dotyczy nieruchomości ogrzewanych paliwem stałym). 
 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady odbywa się dwa razy do roku na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.
 • Odbieranie i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydzielony z odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych winni we własnym zakresie przekazywać do stałego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zwanego dalej: „PZON”, zlokalizowanego na terenie PSZOK lub przekazywać podmiotom przyjmującym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotom przyjmującym ten sprzęt następuje po dokonaniu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Odbiór kompletnego, zużytego lub zepsutego sprzętu RTV i AGD, o wadze przekraczającej 20 kg następuje w miejscu wskazanym w zgłoszeniu
 • Odbieranie i zagodpodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, dwa razy do roku w łącznej ilości nie większej niż 160 l na lokal mieszkalny, powstałych podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje przedsiębiorca odbierający odpady na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki (zabudowa wielorodzinna) i worki (zabudowa jednorodzinna) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak: (papier, szkło, tworzywa sztuczne,  metale i odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, bioodpady, odpady zielone,) 
 • Utrzymanie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunlanych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ( zabudowa wielorodzinna).
 • Korzystanie z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK). 
 • Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych (m.in odzysk, recykling)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH