Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. na terenie bazy prowadzi dla mieszkańców (nieruchomości zamieszkałe i mieszane) Wejherowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (wjazd do PSZOK ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie. Dojazd do ul. Ekologicznej możliwy jest od ul. Szkutników bądź od ul. Budowlanych). Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta.

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu

poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) odpady tekstyliów i odzieży.

*Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 15 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości z zastrzeżeniem pkt.14.

Odpady o których mowa w pkt. 14 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do

500 \kg./rok/lokal mieszkalny.UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
  • zmieszane odpady komunalne,

  • bioodpadów,

  • materiały zawierające azbest,

  • zmieszane odpady budowlane,

  • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),

  • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,

  • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

  • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

  • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne z terenu miasta Wejherowa z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo. 

Informacja dodatkowa:

 

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych na skutek prowadzonej działalności rolniczej tj. odpady folii, sznurka oraz opony, kwalifikowane są, jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowym. Odpady te mieszkańcy Gminy Miasta Wejherowa mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy